Algemene vergadering 2018 HSV Ons Stekkie

 

Aanvang 20.00 uur

Zaal open 19.00 uur

Toegang alleen leden van de HSV Ons Stekkie

( op verzoek kan gevraagd worden om uw vispas 2018 te tonen)

Zaal, Baardmeesweg 4a  Trekkersveld Zeewolde

Financiële stuken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage

Door een server probleem vragen we u eenmalig het genoemde mail adres, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  te gebruiken! 

 

A G E N D A 2018

 

 

1.​Opening, door de vz.

 

2.​Vaststellen agenda, door de vz.

 

3.​Algemene mededelingen en correspondentie

 

Resultaten van doelen zoals gesteld voor 2017 (zoals terug te lezen in jaarverslag op de website), door de vz.

Correspondentie ten aanzien van AV 2018. Door de secretaris.

 

4.​Notulen van de 30e algemene vergadering 11-04-2017  (gepubliceerd op de website) door de Secretaris.

 

5.​Jaarverslag secretaris,  Door de secretaris.

 

6.​Financiën (zie intern jaarverslag) door de penningmeester.

 

Balans per 31 december 2017

Financieel jaarverslag 2017

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Exploitatierekening 2017

Specificatie bij de exploitatierekening 2017

Toelichting door de kascommissie

 

verzoek decharge bestuur voor fin huishouding, door de vz.

 

7.​Begrotingen en contributie,

 

Begroting 2018, door de penningmeester.

Toelichting op de begroting 2018 , door de penningmeester.

➢ Toelichting op de voorgestelde contributie 2019, door de penningmeester.

Mededeling vanuit Sportvisserij Nederland

(In de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 10 juni 2017, is door de federaties besloten tot een afdracht verhoging voor de VISpas van € 1,00. De landelijke afdracht van de Jeugd-, Zee- en Extra VISpas blijft gelijk aan 2018. Sportvisserij Nederland vraagt de federaties en verenigingen hiermee rekening te houden.)

Ons voorstel voor de contributie 2019 zal worden toegelicht a.d.h.v. informatie vanuit Federatief en landelijke afdrachten.

8.​Benoeming bestuursleden

 

De bestuursleden J vd Bovenkamp (rooster) en L Oudshoorn ( tussentijds) zijn aftredend maar herkiesbaar, de secretaris wijst op haar drukke werkzaamheden en stelt het op prijs een mogelijke kandidaat in te mogen werken en per direct de functie over te laten nemen.

Het bestuur stelt voor om beiden bij uitblijven van tegenkandidaten te herbenoemen (voor een nieuwe termijn).

 

Het bestuur vraagt kandidaten om zich voor 13 Mei a.s aan te melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Commissies,

 

De heer J Baauw, is tussentijds afgetreden als controle commissie lid. Andre v Zoeren is tussentijds afgetreden als commissielid wedstrijden en Gertjan van Laar is tussentijds afgetreden als commissielid PR.

 

Gezocht wordt naar nieuwe kandidaten voor deze vrijgekomen posities. Ook hier via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

 

De kascontrole commissie hier treed W Kroes af en W vd Kamp blijft aan. Een kandidaat wordt ter vergadering gezocht en benoemd.

 

  1. De commissies, verslagen staan op de website, aanvullende informatie wordt ter vergadering per commissie gemeld.

10.​Rondvraag

 

11. ​Sluiting

 

Om uw eventuele vragen voor de rondvraag goed te kunnen beantwoorden verzoeken wij u deze voorafgaande aan de vergadering te stellen. Dat kan tot uiterlijk 12 mei as. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

_____________________________________________________________________________________________

Notulen van de Algemene Vergadering van 11 april 2017.

Er zijn tijdens de Algemene vergadering 21 leden aanwezig.

Om 19.45 uur opent de voorzitter Jan van de Bovenkamp de vergadering.

De voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor de gene die ons heen zijn gegaan het af gelopen jaar.

De voorzitter presenteert in een korte power point presentatie het afgelopen jaar 2016.

Voorbereiding op de rondvraag, De voorzitter vraagt na de presentatie aan de zal of er nog vragen zijn voor de rondvraag.

 

Er melden zich 5 vragen stellers aan te weten;

Wout van de Kamp

Erik Mulder

Gert-Jan Boute

Roelof Nobel

Johan Baauw.

 

Gert-Jan Boute:  geeft een optie, laat leden voor de Algemene Vergadering de vragen van te voren indienen bij de secretaris via de mail.

 

Doelen 2016 voor 2017:

 

Ø  Trailer helling, Beweging is er maar door een economische/ juridische strijd tussen ondernemer en de gemeente is het project op latere termijn gezet.

Ø  Eigen Water, we hebben eigen viswater maar een water waar we zelf beheer kunnen voeren is de wens om zo alle sportvissers optimaal te bedienen, er is vooruitgang in 2017/2018 zal overleg met instanties doorgang vinden, gedacht wordt aan Polderwijk.

Ø  Beter onderhoud viswater, hier is overleg met het waterschap leidt reeds tot resultaten.

Ø  Reservering : Aanbouw terras. Deze uitbouw krijgt een start met overkapping in 2017 dan de volledige aanbouw in 2018

Ø  30 Jaar Ons Stekkie, zie onze plannen op de website.

Ø  Deelname aan Regionale activiteiten. We gaan door met de diverse regionale en landelijke activiteiten, en we voegen er in 2017 een eigen regionaal event aan toe, Rondje Zeewolde.

 

Secretaris:

Notulen vaststellen:

Het jaarverslag over 2016 wordt aan genomen door de vergadering.

 

Secretaris vraagt of iedereen de presentie lijst heeft getekend.

 

Ingekomen stukken die betrekking hebben op deze vergadering:

Er was niets ter zake doende  binnen gekomen bij het secretariaat.

 

De jaar verslagen van het bestuur en commissie kunt u lezen op de website.

 

 

 

 

 

Penningmeester:

·         De penningmeester doet verslag over 2016 en geeft uitleg over de financiën.

·         Tevens legt deze de balans voor en geeft uitleg hier over.

·         Over het financieel jaar verslag zijn geen vragen gesteld.

 

 

Kas Controle:

De voorzitter leest het verslag voor maar deelt wel mede dat deze nog getekend moet worden door beide heren: de Hr. Willem Kroes en de Hr. Alex Hoogland. Dit is direct na de vergadering gedaan.

Peter zorgde voor de handtekeningen van de commissie.

 

De nieuwe kas controle commissie voor het jaar 2017 zal bestaan uit de heren Wout van de Kamp en Willem Kroes. En als reserve David Lanting.

 

Ø  Prognose: De Penningmeester neemt de begroting door met de vergadering over het jaar 2017/2018.

Ø  De penning meester laat de begroting zien en deze komt negatief uit.

Ø  Hij geeft tevens de uitleg waardoor dit komt.

Ø  De meeste onkosten worden gemaakt door de uitbouw aan het clubhuis van het terras met overkaping hiervan.

Ø  De penningmeester vraagt de vergadering om goedkeuring voor de begroting van 2017 en deze wordt aangenomen.

 

Ø  Contributie verhoging:

Ø  De vergadering gaat akkoord de mogelijke verhogingen in afdracht door zowel S-MWN als S-NL door te voeren wanneer dit in de ogen van het bestuur noodzakelijk  is.

 

Pauze om 21.00 uur.

 

·         Benoemingen en verkiezingen.

·         Mevr. L. Oudshoorn secretaris is aftredend en herkiesbaar, zij is herkozen als bestuurslid

·         Dirk de Vries algemeen bestuurslid is aftredend en herkiesbaar, hij is herkozen als bestuurslid.

·         Bij de commissies worden Hans Schluter aangenomen voor Water en Visstand Beheer

·         En Jan Rondhuis en Hans Schluter melden zich als actief  vrijwilliger in de Jeugd commissie.

 

Rondvraag:

 

Wout van de Kamp:

Vraag: Deze wordt van uit Nijkerk gesteld.

Kan de Winter competitie op de zaterdag om en om worden gehouden zo ja dan wil hij dit op zich nemen in overleg met de wedstrijd commissie uitvoeren.

 

Antwoord:

Hier zal nader worden op terug gekomen.

 

 

 

 

 

 

Erik Mulder:

Vraag: Heren wedstrijd commissie:

Als ik een mail stuur hoe lang moet ik wachten op een antwoord.

De voorzitter wordt gevraagd meer spreektijd in te bouwen voor de andere bestuurders, een ander vorm van de vergadering dus.

 

Antwoord:

In het vervolg antwoord de wedstrijd commissie binnen een week.

De voorzitter geeft aan een andere vorm te kiezen voor de vergadering van 2018 over 2017.

 

Gert-Jan Boute:

Vraag:

Of het bestuur zich wil hard maken voor invalide visplekken + toilet.

 

Antwoord:

Vanuit de gemeente wordt dit niet toegewezen, wel zijn er minder valide visplekken, die willen we graag beter onderhouden .

 

Roelof Nobel:

Vraag: Het oude gedeelte van het dorp daar is een grote terug gaan van diverse soorten vis. Is daar door de vereniging wat aan te doen, doormiddel van uitzet mogelijkheden.

 

Antwoord:

De vereniging zal dit bij het Waterschap aan kaarten of er mogelijkheden zijn voor vis uitzetting.

 

Johan Baauw:

Vraag: Kan het Weteringplein uit gebaggerd worden.

Er is grote zorg om de begroeiing van de planten, dit wordt jaarlijks dikker en dikker.

 

Antwoord:

Baggeren staat reeds gepland. Misschien is er uitzet van Gras Karpers mogelijk maar dit moet in overleg met het Waterschap.

 

Sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur en wenst iedereen een goed visjaar toe.

 

________________________________________________________________________________________________

 

Korte verslagen diverse commissies over 2017

 

Jaar 2017

 

Dit jaar zijn onze 5 controleurs veelal alleen op pad gegaan. Er is niet ingehaakt op de landelijke controle door SMWN, ook is er door onze vereniging geen beroep gedaan op de steun van deze BOA’s.

Regelmatig kwamen de verenigingscontroleurs bij elkaar om te bezien of er knelpunten waren in de bevissing van de dorpsgrachten.

Tijdens de controles is gebleken dat het merendeel van de vissers hun vispas en toebehoren goed voor elkaar hadden. De enkele keer dat er iets niet klopte bleek veelal een misverstand, wat door de controleurs ter plekke opgelost werd. Er is ondanks de goede voorlichting door SVN toch nog een visser door de controleur weggestuurd. De “visser” zat te vissen zonder vispas met “bijna” dood aas. Aangezien deze visser de taal niet machtig was en zelfs Google translate geen oplossing was deze man in gebaren taal duidelijk gemaakt dat hij per direct diende te stoppen. Onder protest zijn aasvis in de sloot losgelaten, een foto gemaakt van de omgeving (waar hij toevallig op stond), en gedreigd met de politie. Deze man niet meer teruggezien.

Tijdens de rondes in het dorp werd er wel geklaagd over o.a. de visstand op sommige plassen, en de bevisbaarheid. Dit punt is ook meegenomen naar de bestuursvergaderingen waarop ook actie werd ondernomen. Ook is mij opgevallen dat er steeds meer aalscholvers in de dorpsgrachten zitten, die ook brutaler of minder schuw geworden zijn.

Eén controleur heeft dit jaar besloten te stoppen met zijn werkzaamheden als controleur. Gelukkig blijft hij wel vissen, dus we zien hem vast nog wel langs de waterkant. Zonder namen te noemen, bedankt voor je inzet en vang ze.

 

Jeugdcommissie,

jaar 2017

 

Na een 4 tal jeugd cursussen was het voor de jeugd tijd voor de praktijk. Diverse activiteiten werden redelijk bezocht, meer kan en mag altijd. Het niet hebben van de huis aan huis folder met kalender lijkt een gemis, we horen de vraag naar een kalender vaak. Ondanks de website!

De jeugd heeft onze club op wedstrijd gebied zowel regionaal en nationaal prima vertegenwoordigt.

Zelfs podium plaatsen werden gescoord op zowel het regionale kampioenschap en ook op het NK!

Een mooie dagwinst en de top vijf voor onze streetfishers waren prima resultaten waar we trots op mogen zijn.

 

PR

 

Jaar 2017

 

Wederom liet de vereniging op heel veel events en in pers, op het web en aan de waterkant van zich horen.

De aanschaf van een HSV pop up tent die op elk event trots de HSV kleuren en het logo uitstraalt wierp zijn vruchten reeds af.

Besloten is om in 2018 weer een Huis aan Huis actie te doen!

 

Wedstrijden

 

Jaar 2017

 

De 2016/2017 wintercup werd gewonnen door,

Zomerkampioen Gertjan Boute was wellicht zelf nog het meest verbaasd dat het hem eindelijk lukte!

Nieuw, Rondje Zeewolde, gewonnen door een lokale dame, Fabienne ter Horst gefeliciteerd! Alle kerels te snel af!

De jeugd presteerde met heel veel podium plekken op de federatieve kampioenschappen en top prestaties bij het NK buitengewoon goed.

Het polderkampioenschap werd gewonnen door Lelystad, net voor Ons Stekkie Zeewolde.

Kortom een gezellig jaar met mooie sportieve momenten die gepaard gingen met een lach en een traan!

De start van de wintercup 2017/2018 is veel belovend, grote vangsten en volle wedstrijden.

 

De bar/ onderhoud commissie,

 

Jaar 2017

 

Een lekker lopende bar bedruipt zich zelf prima, de uitbouw en aanleg terras en ook de inbouw van nieuwe apparatuur zijn gedaan. De uitbouw wordt later 2018 afgebouwd, u weet wel Aken en Rome niet op 1 dag...........

De losse evenementen zoals het darten worden prima bezocht, zo ook de info momenten.

Terrein en parking zijn aangepakt, verlichting aangepast en er moet best nog wel wat gedaan worden maar dat is gepland bij het groot onderhoud 2018.

 

De Water en visstand commissie

 

Jaar 2017

 

Moderne apparatuur is aangeschaft, kanten kunnen worden geknipt en geschoren. 

Visuitzet heeft plaatsgevonden op diverse trajecten.

Een mooie mogelijkheid doet zich waarschijnlijk voor in 2018, een groot water in eigen beheer?

 

Zeecommissie,

 

Jaar 2017

 

 

We beginnen op de pier en aan het strand, de boot mocht helaas nooit de haven verlaten door slechte weersomstandigheden op de geplande data. De info knop avond liep weer prima, kortom op naar een bootmoment komend jaar!

 

verder zijn uiteraard alle events verslagen etc op onze zeer actuele website terug te vinden.